THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Prizren

The Cambridge School Prizren

Rruga: “Ismet Jashari – Kumanova”
Tel: 029 230 436
+377 45 88 00 33
cs.prizren@cambridge-ks.com