THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli IV

ENGLISH PLUS 3 – CEFR Level B1 

Çdokush prej moshës 12 – 16 vjeç