THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

Schritte Plus B1

*Niveli i trete: Schritte Plus B1. Mbahet mesim 4 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 4 muaj.Pagesa mujore eshte 50€ Ndersa totali eshte 200€.