THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

Schritte Plus B1

*Niveli i trete: Schritte Plus B1. Mbahet mesim 3 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 5 muaj.Pagesa mujore eshte 40€ Ndersa totali eshte 200€.