THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli III

ENGLISH PLUS 2 -CEFR Level A2+

Çdokush prej moshës 12 – 16 vjeç