THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

FAMILY AND FRIENDS 1 – CEFR Level A1.1

Niveli vlenë prej moshës 6 – 12 vjeç