THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

Schritte Plus A2

*Niveli i dyte: Schritte Plus A2. Mbahet mesim 5 herë në javë nga dy orë shkollore nga (45 minuta). Dhe zgjatë 3.5 muaj.Pagesa mujore eshte 60€ Ndersa totali eshte 200€.