THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

ENGLISH PLUS 1 – CEFR Level A2

Çdokush prej moshës 12 – 16 vjeç