THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli II

ELEMENTARY – CEFR Level A2

Niveli vlenë për moshat 14+ vjeç