THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli I

FAMILY AND FRIENDS STARTER – CEFR Level PreA1

Niveli vlenë prej moshës 6 – 12 vjeç