THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

Niveli I

BEGINNER – CEFR Level A1

Mund të kuptojë dhe  të përdorë  shprehje  të njohura dhe te përditshme si dhe thënie shumë te thjeshta për të plotësuar nevoja konkrete. Mund të prezantohet ose të prezantojë dikë dhe t’i drejtojë një personi një pyetje për vetën e tij – për shembull, mbi vendbanimin, marrëdhëniet e tij, mbi çka i përket atij, etj. – dhe mund tu përgjigjet të njëjtave pyetje. Mund të komunikojë në mënyrë te thjeshtë nëse bashkëfolësi flet ngadalë, qartë dhe tregohet bashkëpunues