THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

KURSE INDIVIDUALE

Ky kurs i përshtatet veçanarisht kërkesave të studentëve të cilët kërkojnë orare fleksibile. Ky lloj kursi zhvillohet vetëm me profesorin/eshën dhe parashihet të përfundoj brenda një periudhe prej 2 muajsh apo të konvertuara në 30h mësimore. Orari dhe ditët e kursit përcaktohen nga ana e studentit në bashkëpunim me profesorin.