THE CAMBRIDGE SCHOOL

SHKOLLA E GJUHËVE TË HUAJA

KURSE GRUPORE

Ky kurs formohet me grupe të rregullta, pra fillon atëherë kur përmbushet numri për të filluar nivelin. Zhvillohet në grup dhe është i paraparë të përfundojë brenda një periudhe për aq sa është e paraparë, në varësi të kursit për të cilin përcaktohet  studenti.